Financial Information

2021

Financial Statement

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report

2021

Financial Statement

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report

2019

Financial Statement

Financial Statement Year 2019

งบการเงินไทย 2562 ฉบับเต็ม

56-1 Report

2019

Financial Statement

Financial Statement Year 2019

งบการเงิน ปี 2562

56-1 Report

2018

Financial Statement

Financial Statement Year 2018

รายงานประจำปี 2561

56-1 Report

56-1-61

2017

Financial Statement

Financial Statement Year 2017

งบการเงิน ปี 2560

56-1 Report

56-1-60

2016

Financial Statement

Financial Statement Year 2016

งบการเงิน ปี 2559

56-1 Report

56-1-59

2015

Financial Statement

Financial Statement Year 2015

งบการเงิน ปี 2558

56-1 Report

56-1-58