Financial Information

Q1/2022

Financial Statement

Financial Statement Q1-2022

งบการเงิน Q1-2565

56-1 Report

2022

Financial Statement

Financial Statements
and Independent Auditor’s Report

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report

Financial Statement

month periods ended September 30, 2021

56-1 Report

2021

Financial Statement

Explanation of operating results for Interim Financial Statement for the three month and the nine

ชีแ้ จงผลประกอบการของงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

56-1 Report

2021

Financial Statement

Public Holidays for 2022

ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2565

56-1 Report

2021

Financial Statement

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report