ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

23/12/2019

Special Holiday for 2019

ขอแจ้งวันหยุดเพิ่มเติมปี 2562

04/12/2019

Public Holidays for 2020

ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2563

13/11/2019

Explanation of operating results for Interim Financial Statement for the three month and the nine month periods ended September 30, 2019

ชี้แจงผลประกอบการของงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

30/10/2019

Right of Shareholders to propose agendas and nominate persons to be elected as directors at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็น กรรมการล่วงหน้า

Agenda Proposal Form

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

The Criteria For Shareholders right to propose the Agenda

หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2563

Director Nominating F

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

10/09/2019

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun, 2019

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

  • Facebook

88 Soi Sukhumvit 62 Section 3, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260

Email : info@prakit.com , Tel : 02-715-3000

CopyRight 2019 Prakit Holdings Public Company Limited.