top of page

ข้อมูลทางการเงิน

Q1/2024

Financial Statement

Financial Statement Q1-2024

งบการเงิน Q1-2567

56-1 Report

Q4/2023

Financial Statement

Financial Statement Q4-2023

งบการเงิน Q4-2566

56-1 Report

Q3/2023

Financial Statement

Financial Statement Q3-2023

งบการเงิน Q3-2566

56-1 Report

Q2/2023

Financial Statement

Financial Statement Q2-2023

งบการเงิน Q2-2566

56-1 Report

Q1/2023

Financial Statement

Financial Statement Q1-2023

งบการเงิน Q1-2566

56-1 Report

Q4/2022

Financial Statement

Financial Statement Q4-2022

งบการเงิน Q4-2565

56-1 Report

Q3/2022

Financial Statement

Financial Statement Q3-2022

งบการเงิน Q3-2565

56-1 Report

Q2/2022

Financial Statement

Financial Statement Q2-2022

งบการเงิน Q2-2565

56-1 Report

Q1/2022

Financial Statement

Financial Statement Q1-2022

งบการเงิน Q1-2565

56-1 Report

2022

Financial Statement

Financial Statements
and Independent Auditor’s Report

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report

Financial Statement

month periods ended September 30, 2021

56-1 Report

2021

Financial Statement

Explanation of operating results for Interim Financial Statement for the three month and the nine

ชีแ้ จงผลประกอบการของงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

56-1 Report

2021

Financial Statement

Public Holidays for 2022

ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2565

56-1 Report

2021

Financial Statement

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report

2021

Financial Statement

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report

2021

Financial Statement

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56-1 Report

2019

Financial Statement

Financial Statement Year 2019

งบการเงินไทย 2562 ฉบับเต็ม

56-1 Report

2019

Financial Statement

Financial Statement Year 2019

งบการเงิน ปี 2562

56-1 Report

2018

Financial Statement

Financial Statement Year 2018

รายงานประจำปี 2561

56-1 Report

56-1-61

2017

Financial Statement

Financial Statement Year 2017

งบการเงิน ปี 2560

56-1 Report

56-1-60

bottom of page