top of page

ข้อมูลทางการเงิน

Q4/2023

งบการเงิน

Financial Statement Q4-2023

งบการเงิน Q4-2566

แบบรายงาน 56-1

Q3/2023

งบการเงิน

Financial Statement Q3-2023

งบการเงิน Q3-2566

แบบรายงาน 56-1

Q2/2023

งบการเงิน

Financial Statement Q2-2023

งบการเงิน Q2-2566

แบบรายงาน 56-1

Q1/2023

งบการเงิน

Financial Statement Q1-2023

งบการเงิน Q1-2566

แบบรายงาน 56-1

Q4/2022

งบการเงิน

Financial Statement Q4-2022

งบการเงิน Q4-2565

แบบรายงาน 56-1

Q3/2022

งบการเงิน

Financial Statement Q3-2022

งบการเงิน Q3-2565

แบบรายงาน 56-1

Q2/2022

งบการเงิน

Financial Statement Q2-2022

งบการเงิน Q2-2565

แบบรายงาน 56-1

Q1/2022

งบการเงิน

Financial Statement Q1-2022

งบการเงิน Q1-2565

แบบรายงาน 56-1

2022

งบการเงิน

Financial Statements
and Independent Auditor’s Report

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบรายงาน 56-1

งบการเงิน

month periods ended September 30, 2021

แบบรายงาน 56-1

2021

งบการเงิน

Explanation of operating results for Interim Financial Statement for the three month and the nine

ชีแ้ จงผลประกอบการของงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

แบบรายงาน 56-1

2021

งบการเงิน

Public Holidays for 2022

ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2565

แบบรายงาน 56-1

2021

งบการเงิน

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบรายงาน 56-1

2021

งบการเงิน

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบรายงาน 56-1

2021

งบการเงิน

Interim Financial Statements and
Independent Auditor’s Report

งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบรายงาน 56-1

2019

งบการเงิน

Financial Statement Year 2019

งบการเงินไทย 2562 ฉบับเต็ม

แบบรายงาน 56-1

2019

งบการเงิน

Financial Statement Year 2019

งบการเงิน ปี 2562

แบบรายงาน 56-1

2018

งบการเงิน

Financial Statement Year 2018

รายงานประจำปี 2561

แบบรายงาน 56-1

56-1-61

2017

งบการเงิน

Financial Statement Year 2017

งบการเงิน ปี 2560

แบบรายงาน 56-1

56-1-60

2016

งบการเงิน

Financial Statement Year 2016

งบการเงิน ปี 2559

แบบรายงาน 56-1

56-1-59

bottom of page