การประชุมผู้ถือหุ้น

2019

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

2019 AGM Invitation Letter

Annual Report 2018

Condition, procedures and proxy granting for registration

2018 Minute

Proxy form B

Company's articles of association regarding the AGM

Profile of the candidates to be selected as new directors

List of the Company's Independent Directors for proxy granting in the 2019 AGM

Map of AGM venue

จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ปี 2562

รายงานประจำปี 2561

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติผู้สอบบัญชี

Profile of the auditor

การใช้รหัส (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระ

QR Code Download Procedures for the 2018 Annual Report

2018

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

2018 AGM Invitation Letter

Annual Report 2017

Condition, procedures and proxy granting for registration

2017 Minute

Proxy form B

Company's articles of association regarding the AGM

Profile of the candidates to be selected as new directors

List of the Company's Independent Directors for proxy granting in the 2018 AGM

Map of AGM venue

จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ปี 2561

รายงานประจำปี 2560

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติผู้สอบบัญชี

Profile of the auditor

The Criteria for Shareholders right to propose the Agenda and Nominate Director

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระ

Agenda Proposal Form

Director Nominating Form

หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

2017

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

2017 AGM Invitation Letter

Annual Report 2016

Condition, procedures and proxy granting for registration

2016 Minute

Proxy form B

Company's articles of association regarding the AGM

Profile of the candidates to be selected as new directors

List of the Company's Independent Directors for proxy granting in the 2017 AGM

Map of AGM venue

จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ปี 2560

รายงานประจำปี 2559

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติผู้สอบบัญชี

Profile of the auditor

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระ

2016

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

2016 AGM Invitation Letter

Annual Report 2015

Condition, procedures and proxy granting for registration

2015 Minute

Proxy form B

Company's articles of association regarding the AGM

Profile of the candidates to be selected as new directors

List of the Company's Independent Directors for proxy granting in the 2016 AGM

Map of AGM venue

จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ปี 2559

รายงานประจำปี 2558

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ