top of page

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประกิต

27 June 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประกิต อภิสารธนรักษ์ ที่ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประกิต อภิสารธนรักษ์ ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 89 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบเข็มเกียรติยศ


ในปี 2566 ทางสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบเข็มเกียรติยศซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าสูงสุดให้แก่ คุณประกิต อภิสารธนรักษ์ ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

bottom of page